''

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 

 

      

Họ và tên:  Lê Văn Dực
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0918138243
Địa chỉ:  Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền - Phong Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.